RODO

Szanowni Państwo, informujemy, iż obecnie mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej “RODO”. Obowiązywanie przepisów RODO nakazuje nam przekazanie Państwu czyli osobom fizycznym, w tym osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom fizycznym reprezentującym osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wszystkich niezbędnych wg przepisów RODO informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy posiadane przez nas Państwa dane osobowe.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FUNDACJĘ ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY GAWĘDA IM. ANDRZEJA KIERUZALSKIEGO BĘDĄCĄ ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

  1. Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą przez Fundację Zespół Artystyczny Gawęda im. Andrzeja Kieruzalskiego lub podmioty działające na jej zlecenie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) i/lub w ramach uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest Fundacja Zespół Artystyczny Gawęda im. Andrzeja Kieruzalskiego (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), polegającego na utrzymywaniu stałych relacji z adresatami, na czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania nie dłuższy niż okres w jakim Fundacja Zespół Artystyczny Gawęda im. Andrzeja Kieruzalskiego zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją, lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

  2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Zespół Artystyczny Gawęda im. Andrzeja Kieruzalskiego , z siedzibą w Warszawie, al. 3 maja 7a m.29. Dane te będą przetwarzane w siedzibie administratora w Warszawie oraz w miejscu działalności Zespół Artystyczny Gawęda.

  3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także prawo do żądania przeniesienia danych ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podawanie danych jest dobrowolne.

  4. Zgoda wyrażona na przetwarzanie danych może zostać wycofana w każdym czasie. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, Fundacja Zespół Artystyczny Gawęda będzie miała prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu Fundacji Zespół Artystyczny Gawęda im. Andrzeja Kieruzalskiego, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez Fundację Zespół Artystyczny Gawęda im. Andrzeja Kieruzalskiego.

  5. Fundacja Zespół Artystyczny Gawęda im. Andrzeja Kieruzalskiego w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nią przy realizacji celu przetwarzania, w tym swoim świadczeniodawcom usług na rzecz Fundacji …. w ramach bieżącej działalności. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania wyłącznie w zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz Fundacji Zespół Artystyczny Gawęda im. Andrzeja Kieruzalskiego.

  6. Z przysługujących Pani/u wobec Administratora danych uprawnień może skorzystać Pan/Pani w siedzibie Administratora danych lub drogą pocztową czy też elektroniczną. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Fundacja Zespół Artystyczny Gawęda im. Andrzeja Kieruzalskiego , al. 3 maja 7a m. 29, 00–401 Warszawa, z dopiskiem „Dane Osobowe”.